Tüzük

İNEGÖL MOBİLYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneğidir.

Derneğin kısa adı, ‘İMOS’ dır.

Derneğin merkezi İNEGÖL dür.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve çalışma Konuları

Madde 2-İMOS Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren mobilya, dekorasyon ve yan sektör mensubu sanayici ve iş adamlarının mesleki birlik ve beraberliğini sağlamak, söz konusu sektörlerin sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün arttırılmasını hedefleyerek ulusal ve uluslararası platformda kalıcı bir yer kazanmalarına imkân vermek, mesleki disiplin, etik ve kalite kriterlerine uymayı vazifesi görerek mesleğe ve meslektaşlara toplum önünde saygınlık kazandırmak ve yüceltmek amacı ile kurulmuştur.

Derneğin çalışma Konuları

2.1-Mesleki birlik ve beraberlik içerisinde gelişme

a)      Mesleki gelişim amaçlı kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

b)      Mesleki gelişimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

c)      Meslektaşların birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri ortamı sağlamak,

d)      Üyeler arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları uzlaştırıcı veya hakem sıfatı ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak, dernek bünyesinde uyuşmazlıkların çözümünü temin amaçlı gerekli oluşum ve komisyonların oluşumunu sağlamak,

e)      Tüketici dernekleri ile işbirliği içerisine girerek birlikte tespit edilecek kalite kriterleri ile tüketici gözünde sektöre güveni sağlamak, mesleği toplumda yüceltmek,

f)       Üyelerin kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

g)      Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

2.2-Rekabet gücünün arttırılması

a)      Sektöre malzeme üreten yan sanayi kuruluşları ile dernek üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak üyelerin alım gücü avantajını arttırmak, etkin bir tedarik zinciri oluşturmak,

b)      Sektörel teşviklerden üyeleri haberdar ederek, teşviklerden faydalanmaları için danışmanlık görevini ifa etmek,

c)      Üyelerin sektöre dönük yatırımlarının uygun koşullarla fonlanması için ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla bağlantıya geçmek,

d)      Üyeleri markalaşma konusunda bilgilendirmek, teşvik etmek,

e)      Sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki lise, yüksek okul ve üniversitelerle işbirliği kurarak teknik eğitim düzenlemek, eğitilen elemanların üye şirketlerde staj görmesini ve istihdam edilmesini sağlamak,

f)       Üyelerin tanıtılmasını sağlayacak reklam, tanıtım çalışmaları yapmak,

g)      Üyelere fayda sağlayacak alanlarda iktisadi, ticari ve sınai işletmeler kurmak, işletmek veya kurulmuş olan bu tür işletmelere ortaklık tesis etmek,

h)      Sektörde girişimciliği özendirilmek, üyelerin faydalanması için girişimcilik konusunda eğitimler vermek, gerekirse yönetim kurulunca onaylanacak girişimcilik projelerine sandık kredileri temin etmek,

i)       Tasarımı en ön planda tutarak, mobilya sektöründe tasarımcılığı özendirecek eğitimler, paneller ve yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek,

j)       Üyelerin ortak kullanımı için test laboratuvarları ve ar-ge tesisleri kurmak,

k)      Ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla ortak markalar oluşturmak dernek adına tescillemek ve bu markaları yönetim kurulun belirleyeceği esaslar ve ücretler dâhilinde üyelerine kısmen veya tamamen kullandırma.      

2.3-Mesleki örgüt, federasyon ve konfederasyonlarla ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyon üst Kuruluşlara üyelik

a)      Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

b)      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

c)      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.

d)      Dernek amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan birlik ve federasyonlara kurucu üye veya üye sıfatı ile katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir. Dernek, üyesi olduğu birlik ve federasyonların tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Dernek temsilcileri üyeler arasından genel kurul tarafından seçilir. Dernek, üyesi olduğu birlik ve federasyonların belirlediği yıllık aidata, Genel Kurula sunulan bütçede yer verir.

e)      Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

2.4-Uluslararası Entegrasyon

a)      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak. Dernek amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya kurulacak olan yurt dışında ki dernek veya kuruluşlara, birlik ve federasyonlara kurucu üye veya üye sıfatı ile katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

b)      Üyelerin ticari menfaatlerinin gerektirdiği yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

c)      Ticari heyetler düzenlemek, düzenlenen ticari heyetlere dernek olarak katılmak,

d)      Türk mobilya ve dekorasyon sektörlerinin ve Türk imajının dünyada tanıtılması için reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,

e)      Sektördeki şirketlerin uluslararası pazarlara açılabilmesini sağlamak için imalat ve hizmette uluslararası standartlar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak,

f)       Üyeleri uluslararası pazarlar hakkında bilgilendirmek için pazar araştırmaları yapmak ya da yaptırmak,

g)      Dış ticari talepler ile ilgili üyeleri bilgilendirmek,

h)      Üyeleri uluslararası fuarlar hakkında bilgilendirmek, fuar gezileri düzenlemek, dernek olarak fuarlara katılmak,

i)       Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt dışından bağış kabul etmek,

j)       Uluslararası ekonomik birlikler hakkında üyeleri bilgilendirmek ve Türkiye’nin bu birliklere entegrasyonu aşamalarında sektörel politikalar üretmek,

2.5-Mesleki örgütlenme

a)      Mobilya ve dekorasyon sektörü hakkındaki görüş, öneri ve projelerin ilgili karar odaklarına duyurularak kabul görmesi için temaslarda bulunmak, sektör ile ilgili yasaların hazırlanmasında yasama sürecine öneriler ile katılmak,     

b)      Üyelerin ortak kullanımına ve faydalanmasına açık atölye, imalathane, satış mağazası gibi ticari veya sınai işletmeler kurmak ve işletmek,

c)      İnternet ortamında üyelerin ürettiği ürünlerin nihai tüketici ile buluşmasını sağlayacak ticaret portalı hazırlamak,

d)      Bağımsız olarak veya bir fuar organizasyon şirketi ile ortaklık tesis ederek ulusal ve uluslararası sektörel fuarlar düzenlemek,

e)      Üye şirketlerin pazarlarda profesyonel anlamda açılmalarını ve global rekabet ortamında şanslarını arttırmalarını sağlamak, amacı ile garantör marka oluşturmak ve her çeşit ticari örgütlenmelerine öncülük etmek için sektörel ticaret şirketi veya iş kümesi şeklinde bir organizasyon kurmak ve bu organizasyona fiilen ortak olmak,

f)       Sektörel bilgi ağı oluşturup üyelerini bu ağdan faydalandırmak

 2.6-Sosyal faaliyetler

a)      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

b)      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal, kütüphane, spor tesisi açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

c)      Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

d)      Üyelere ayrıcalık sağlamak amacı ile otel, hastane, restoran, sosyal tesisler, mağazalar ve benzeri noktalarla anlaşmalar tesis etmek.

 Derneğin Faaliyet Alanı

İMOS, mesleki birlik ve beraberlik, sektörel gelişim alanlarında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mobilya, Dekorasyon ve yardımcı sektörlerde (mobilya, mutfak, banyo, duvar ve yer kaplamaları, mobilya aksesuarları, dekorasyon ürünleri, mobilya hammaddesi, döşemelik kumaş, dekoratif cam, aydınlatma firmaları, mimarlık, iç mimarlık, tasarım büroları, mobilya lojistiği şirketleri, teknik eğitim, ar-ge, üretim, yönetim ve yatırım danışmanları, mobilya ve dekorasyon dergileri, reklam ajansları, patent büroları konularında v.b.) faaliyette bulunan iş adamı ve sanayici vasfını taşıyan  her gerçek ve tüzel kişi ile sayılan sektörlerden emekli olmuş ve sektöre emeği geçmiş kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, odalar borsalar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Asli Üyelik:

3.1. Üye olmak isteyenler, en az 2 (iki) dernek üyesi referans göstermek koşuluyla, dolduracakları üyelik başvuru formu ile dernek merkezine başvururlar.

Üyelik için başvuranların durumu, Yönetim Kurulu tarafından, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilmek suretiyle 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuçlandırılır ve sonuç başvuru sahibine yazıyla bildirilir. Üyelik vasfı giriş aidatının ödenmesi ile başlar.

Üyelik başvurusu kabul edilmeyenlerin genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel kurul kararı kesindir.

Onursal Üyelik:

3.2.Derneğe, derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine ya da sektöre uzun süre ve önemli ölçüde katkıda bulunanlara Yönetim Kurulunun üçte ikisinin kararıyla onur belgesi verilebilir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişiler derneğe onursal üye kaydedilebilir. Onursal üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ancak organlara seçilemezler ve oy kullanamazlar. Onursal üyeler giriş aidatı ya da senelik aidat ödemezler. Onursal üyeler için ayrı bir üyelik defteri tutulur. Onursal üyelerin sayısı, derneğin asli üyelerinin sayısının yarısını geçemez. Derneğin asli üyelerinden bu fıkradaki özelliklere uyan kişiler, kendi onayları ve Yönetim Kurulu’nun üçte ikisinin kararı ile asli üyelikten onursal üyeliğe geçirilebilirler.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Hizmet Aboneliği:

3.3.Dernek hizmetlerinden devamlı yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler  Yönetim Kurulunun tespit edeceği şartlar dairesinde Dernek neşriyat ve faaliyetlerinden haberdar edilir ve Dernek etkinliklerine katılabilirler.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1.      Verilen görevlerden haklı mazerete dayanmaksızın kaçınmak,

2.      Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,

3.      Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

4.      Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokmak,

5.      Dernek işlerinden kişisel çıkar sağlamak,

6.      Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Derneğin tüzüğüne ve iş ahlakı ilkelerine, çalışmaları, tutum ve davranışları ile aykırı hareket edenler veya bu davranışları ile dernek onurunu zedeleyeceği kaygısı uyandıranlar hakkında Yönetim Kurulu gerek görürse üyenin savunmasını ister. Yönetim Kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse bu karar üyeye tebliğ edilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1.      Genel Kurul

2.      Yönetim Kurulu

3.      Denetim Kurulu

4.      Komisyonlar

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1.      Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2.      Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3.      Olağan genel kurul, yılda bir kez, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

4.      Seçimli olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1.      Dernek organlarının seçilmesi,

2.      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3.      Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4.      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5.      Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6.      Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7.      Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8.      Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9.      Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10.   Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11.   Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12.   Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13.   Derneğin vakıf kurması,

14.   Derneğin fesih edilmesi,

15.   Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16.   Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17.   Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10– Yönetim Kurulu 7 (yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve yönetim kurulu üyelerini belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun yedek üyelerinin tümünün Yönetim Kurulu toplantılarına katılımı şarttır ancak kararlarda oy kullanma hakları yoktur.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulu Başkanı en fazla iki dönem bu göreve üst üste seçilebilir. Bir dönem aradan sonra yeniden seçilmeleri mümkündür.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1.      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2.      Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3.      Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4.      Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5.      Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6.      Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7.      Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8.      Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9.      Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10.   Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11.   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12.   Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13.   Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
Genel Kurul, Başkan Yardımcılığı görevinin gerektiği kadar çoğaltılmasına Yönetim Kurulu’na yetki vermiştir.

14.   Yönetim kurulu derneğe katkı sağlayacağını öngördüğü sektör dışı (madde 3 zikredilenlerin dışında kalan) kişi ve tüzel kişilikleri üyeli kabulüne toplam üye sayısının yüzde 10 nunu geçmemek kaydıyla yetkilidir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Komisyonlar

Madde 12. Yönetim Kurulu, aşağıda görevleri belirtilen komisyonların üyelerini; derneğin esas organlarında görev alan ya da almayan üyeler ile konusunda uzmanlaşmış danışmanlardan seçer. Gerek görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulu aşağıdaki komisyonlar dışında yeni komisyonlar oluşturur. Komisyon başkanlarının en az üçte ikisinin, dernek yönetim kurulunda görev almayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur. Komisyonlar, kendi görev yönergelerini, programlarını yapar ve yönetim kurulunun onayına sunarlar.

a)      Basın, Halkla İlişkiler Komisyonu

b)      Fuar Organizasyon Komisyonu

c)      Ticari ve Sanayi Örgütlenme Komisyonu

d)      Tanıtım Komisyonu

e)      Eğitim Komisyonu

f)       Uluslar Arası Ticaret Komisyonu

g)      Derecelendirme ve Üye Değerlendirme Komisyonu

h)      Kalite ve Standart Komisyonu

i)       Proje Komisyonu

j)       Pazarlamalar Komisyonu

Yönetim Kurulu komisyonların eşgüdüm, raporlama ve denetim mekanizmalarını düzenleyen bir yönerge oluşturur. Her komisyon bir Yönetim Kurulu üyesinin gözetiminde ve Başkanının yönetiminde faaliyet gösterir. Komisyon Başkanları yönergenin düzenlediği sıklıklarla komisyon faaliyetlerinin eşgüdümü için toplantı yapar ve gerektiğinde ortak stratejiler üretirler.

Yönetim Kurulunun oluşturacağı komisyonlarda görev alan üyelerden; bu komisyon toplantılarına mazeretsiz olarak 2 (İki) toplantı üst üste katılmayanların komisyon üyelikleri sona erer ve bu durum üyenin dernek üyeliğinin tartışılması için Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1.      Üye aidatı: üyelerden giriş ödentisi olarak 5000 TL, yıllık olarak ta 2400 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2.      Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerini %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3.      Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4.      Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5.      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6.      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7.      Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8.      Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2011 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasına göre:

a)İşletme hesabı esasında tutulması zorunlu defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler isteğe bağlı olarak aşağıdaki defterleri tutabilirler.

1-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

2-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defterin tutulması zorunludur. Envanter Defterinin tutulması ise zorunlu değildir.

Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği (EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 18-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü       

Madde 19-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1.      Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2.      Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 20-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 21-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 22-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 23-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 24- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 25-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içeresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 26-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde yurt içinde ve yurt dışında dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye   Şekli

Madde 28-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 29-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;